Zakonodavstvo Lovačkog saveza Herceg Bosne

A. KRUPNA DIVLJAČ

VRIJEME LOVLJENJA

Jelen lopatar (Dama dama L.)

jelen

od 16. rujna do 31. siječnja

košuta i tele

od 16. rujna do 31. siječnja

Srna (Capreolus capreolus L.)

srndać

u nizinskim i brdskim lovištima

od 1. svibnja do 30. rujna

 

u planinskim lovištima

od 1. lipnja do 30. listopada

srna i lane

od 1. listopada do 31. siječnja

Divokoza
(Rupicapra rupicapra L.)

od 1. rujna do 31. prosinca

Kozorog (Capra ibex L.)

od 1. kolovoza do 31. prosinca

Muflon (Ovis aries musimon Pall.)

muflon

od 1. rujna do 31. siječnja

muflonka i janje

od 1. siječnja do 31. prosinca

Svinja divlja (Sus scrofa L.)

vepar, nazime

od 1. siječnja do 31. prosinca

krmača i prase

od 1. kolovoza do 31. prosinca

Medvjed (Ursus arctos L.)

od 1. listopada do 31. prosinca i
od 1. ožujka do 15. svibnja

Vuk (Canis lupus L.)

mužjak

od 1. siječnja do 31. prosinca

ženka i mladi

od 1. srpnja do 28. veljače

Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.) - mužjak

od 15. ožujka do 31. svibnja


B. SITNA DIVLJAČ VRIJEME LOVLJENJA
Kuna bjelica
(Martes foina Ehr.)
od 1. listopada do 29. veljače
Kuna zlatica
(Martes martes L.)
od 1. studenog do 29. veljače
Zec
(Lepus europaeus Pall.)
od 1. listopada do 31. prosinca
Lještarka (Bonasa bonasia L.) - mužjak od 16. kolovoza do 31. listopada
Fazan-gnjetao (Phasianus spp. L.) od 1. listopada do 15. siječnja
Jarebica kamenjarka (Alectoris graeca Meissn.) od 15. rujna do 31. prosinca
Jarebica poljska - trčka skvržulja (Perdix perdix L.) od 15. rujna do 31. prosinca
Prepelica (Coturnix coturnix.) od 1. kolovoza do 31. prosinca
Šljuka šumska (Scolopax rusticola L.) od 1. listopada do 1. ožujka
Bekasina (Gallinago gallinago L.) od 1. listopada do 1. ožujka
Golubovi (Columba spp L.) od 1. kolovoza do 31. siječnja
Grlica
(Streptoopelia turtur L.)
od 1. kolovoza do 31. siječnja
Guske divlje (Anser spp.) od 1. rujna do 31. siječnja
Patke divlje (Anas spp.) od 1. rujna do 1. ožujka
Liska crna (Fulica atra L.) od 1. rujna do 31. siječnja

PRAVILNIK
O VREMENU LOVA LOVOSTAJOM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI I POPIS VRSTA PTICA I SISARA KOJI SE SMATRAJU KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO