Novosti

LOVSTVO U SREDIŠNJOJ BOSNI

Lovački Savez HB Članice Saveza lovačkih organizacija u BiH gotovo se jednoglasno zalažu za načelo „jedna općina – jedno lovište – jedna lovačka udruga“. Nasuprot tome, članice Lovačkog saveza Herceg Bosne čvrste su u stavu da treba prihvatiti situaciju na terenu i na području svake općine, gdje postoji više lovačkih udruga koje to žele, formirati dva ili više lovišta.

Drugog veljače 2017. u sali Općinskog vijeća Busovača održan je sastanak o temi rješavanja problematike lovstva na području Županije Središnja Bosna (ŽSB). Treba istaknuti da je, od donošenja zakona, formirano više stručnih povjerenstava koja su imala zadaću napraviti prijedlog za formiranje lovišta na području ŽSB-a. Ne zna se koliko je novca poreznih obveznika potrošeno za ovu namjenu, ali se zna da 2012. godine u skupštinsku proceduru nije otišao prijedlog niti jednog stručnog povjerenstva, već model iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, gdje je korišteno načelo „jedna općina – jedno lovište“.

Prošle je godine Savez lovačkih organizacija SBK donio zaključak i predložio ga Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽSB-a (MPViŠ), a Ministarstvo je prihvatilo taj prijedlog te je u saborsku proceduru pustilo prijedlog Odluke o formiranju lovišta prema modelu iz 2012. godine. Ovim bi prijedlogom bila prevarena većina lovačkih udruga članica Lovačkog saveza Herceg Bosne, zbog čega su Saboru upućeni amandmani na prijedlog sporne Odluke, kojima se u proceduru vraća prijedlog Odluke o formiranju preko 20 lovišta na području ŽSB-a. Taj prijedlog odluke, uz ostalo, prihvaća stvarno stanje na terenu, gdje u većini općina postoji više lovačkih udruga.

Sastanku su prisustvovali predsjednici Saveza lovačkih organizacija u BiH Salem Alihodžić i Lovačkog saveza Herceg Bosne Slavko Marin, predsjednici Saveza lovačkih organizacija SBK Sakib Bešo i Županijskog vijeća za lovstvo Jako Čavara, Muhamed Hodžić, glavni federalni šumarski inspektor, Jasmina Mezildžić, pomoćnica ministra za oblast šumarstva i lovstva u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽSB-a, najodgovornije osobe iz 20 lovačkih udruga s područja ŽSB-a (svi osim predstavnika UL-a „Jastreb“ Dobretići), još tri člana Upravnog odbora SLOuBiH , kao i nekoliko članova lovačkih udruga u svojstvu gostiju. Za dnevni red predložene su točke: (1) Aktualna problematika lovstva na području ŽSB-a s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o lovstvu vezano za osnivanje lovišta, (2) Stavljanje izvan snage Odluke Vlade ŽSB-a i davanje suglasnosti na privremene planove gospodarenja.

Dnevni red sastanka jednoglasno je usvojen. Sam naziv sastanka bio je obećavajući, pokazivao je da među lovcima postoji dobra volja za konačnim rješenjem pitanja formiranja lovišta. Međutim, rasprave koje su uslijedile pokazale su uglavnom dijametralno suprotna promišljanja.

LOVCI NISU KRIVI
Svi sudionici sastanka slažu se da je trenutačna Odluka Vlade ŽSB-a nanijela nesagledivu štetu u lovištima. U lovištima cvjeta krivolov. Brojno stanje većine divljači drastično je smanjeno, osim predatora, koji negdje čak dvostruko nadmašuju gospodarski kapacitet lovišta. Izgrađeni lovnogospodarski i lovnotehnički objekti, u koje je uložen golem novac lovaca, propadaju. Gospodarska lovišta na području općina u ovom trenutku nisu izvediva jer nitko ne želi preuzeti rizik nesigurnog ulaganja kroz dugo vremensko razdoblje, uz upitnu dobit. Smatra se da upravo MPViŠ ŽSB-a snosi najveću odgovornost što zakon u skoro 11 godina postojanja nije proveden do kraja. Uprava za šumarstvo, kojoj su povjerena lovišta nakon donošenja sporne odluke, djelomice je odgovorna za sadašnje stanje u lovištima. Ona nije izvršila zadaće koje su joj dodijeljene i nije opravdala očekivanja. Lovačke udruge i lovci nisu krivi za sadašnje probleme u lovstvu i treba im čim prije omogućiti da se vrate u lovišta.

DVA NAČELA
Lovačke udruge članice SLOuBiH gotovo su jednoglasne u svojim stavovima, zalažući se za načelo „jedna općina – jedno lovište“. Veći dio ovih lovačkih udruga, osim prijedloga da u jednoj općini bude jedno lovište, predlaže i načelo „jedna lovačka udruga u jednoj općini“. Od ovog stava odstupaju LD „Divokoza“ iz Fojnice, koje drži da je teško postići dogovor o jednom društvu i LD „Zahor“ koje je za jedno lovište, a nije se izjasnilo za broj lovačkih udruga. Stav LD-a „Tetrijeb Gunjani“ nedorečen je. Bliži je opciji podjele na dva lovišta, ali podržava prijedlog „jedna općina – jedno lovište“. Interesantan je stav LD-a „Zec“ Kaćuni – Busovača. U 2006. godini dogovorili su ukidanje treće lovačke udruge i dogovorili se da ostanu dvije lovačke udruge i da se formiraju dva lovišta. U međuvremenu su promijenili mišljenje oko broja lovišta. Oni predlažu formiranje trećeg, kako ga oni nazivaju „tijela“, koje bi nastupalo prema MPViŠ, a postojeće bi udruge lovištem gospodarile na temelju međusobnog sporazuma.

Lovačke udruge članice Lovačkog saveza Herceg Bosne gotovo su jednoglasne u stavu da se u ŽSB-u prihvati situacija na terenu i da se na području svake općine, gdje postoji više lovačkih udruga koje to žele, formiraju dva ili više lovišta. LD „Sokol“ Nova Bila tako predlaže formiranje tri lovišta na području općine Travnik, od čega bi dva pripala njima, s tim da je ukupna površina tih lovišta svega oko 20 posto prostora općine. Različit stav imaju LD „Tetrijeb“ Kreševo (jedno lovište i jedna lovačka udruga na području općine, te da se omogući svakom članu da plaća obveze prema savezu kojem želi) i LD „Lještarka“ Kiseljak (smatraju da se općina Kiseljak ne može podijeliti na dva lovišta te predlažu jedno lovište, uz postizanje sporazuma s LD-om „Zahor“).

ČUDAN PRIJEDLOG
Federalni inspektor za lovstvo istaknuo je presude Ustavnog suda u vezi sa slučajevima da se na području jedne općine formira više lovišta, zbog počinjenih proceduralnih pogrešaka, pri čemu nije došlo do izjašnjavanja općinskih vijeća prije donošenja odluke Sabora. Šlag na sve ovo bio je prijedlog MPViŠ ŽSB-a, koji je u ime ministra ponudila Jasmina Mezildžić. Prema tom prijedlogu lovišta bi se dala na korištenje po načelu „jedna općina – jedno lovište, s tim da ispred općine može biti ugovarač jedno treće tijelo, asocijacija ili radna grupa, što bi trebala dogovoriti lovačka društva“.

Na ovo je reagirao Slavko Marin, rekavši da je to „bacanje prašine u oči od strane ministra i pokušaj da se na mala vrata uvede načelo jedna općina – jedno lovište“. Nadalje je zatražio da amandmani idu u daljnju proceduru, kao i da Vlada prihvati stanje na terenu glede lovstva.
Salem Alihodžić predložio je donošenje sljedećih zaključaka:

  • 1. Da mjerodavno ministarstvo odmah pokrene inicijativu za ustanovljenje lovišta (razraditi inicijativu ministarstva i uskladiti je sa ZOL-om)
  • 2. Da mjerodavno ministarstvo dadne suglasnost na privremene planove gospodarenja za lovnu 2017./2018., koje treba izraditi u zakonskom roku
  • 3. Odmah omogućiti lovcima ulazak u lovište radi prikupljanja podataka za izradu privremenih planova gospodarenja
  • 4. Obvezuju se savezi da izmjenama svojih statuta omoguće lovcima pojedinačna dvojna članstva.
  • O predloženim bi se zaključcima trebalo još razgovarati.

    Sastanak je završio neformalnim razgovorima vođenim tijekom protokolarne večere u restoranu „Oskar“ u Busovači.
    Lovci se iskreno nadaju da će biti poštovani interesi svih, a ne dijela lovaca te da se neće morati posezati za drugim instrumentima koji jamče zaštitu ustavnih prava.