Novosti

IZVJEŠĆE O RADU LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U 2016. GODINI

Lovački Savez HB RADNA TIJELA SAVEZA
U radu Saveza u protekloj godini sudjelovala su gotovo sva njegova tijela počevši od Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stručnog vijeća za lovstvo, Stručnog vijeća za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačkog vijeća, Povjerenstva za lovno streljaštvo, Povjerenstva za lovnu kinologiju te Povjerenstva za međunarodnu suradnju, što govori o kvalitetnom organizacijskom ustroju i dobrom modelu rada Saveza.

Redovitu godišnju izvještajnu Skupštinu Saveza održali smo 23. travnja prošle godine u Mostaru. Upravni odbor Saveza u 2016. je održao četiri sjednice na kojima je razmatrao aktivnosti i zadaće iz djelokruga rada Saveza i njegovih članica, te o tome donio 48 zaključaka i odluka, koje su provodili radna tijela i stručna služba Saveza, te članice i članstvo Saveza.

U radu Upravnog odbora dominirale su aktivnosti u vezi s provedbom Zakona o lovstvu, traženjem kvalitetnog modela financiranja Saveza, trajnim rješavanjem prostorija za smještaj Saveza, kao i teme o lovnom gospodarenju, suradnji s MUP-om i primanju novih članica u Savez.

Aktivnosti u vezi s implementacijom Zakona o lovstvu odnosile su se uglavnom na provedbu procedura za utemeljenje i dodjelu lovišta na korištenje. Odgovornim radom članica i Županijskih vijeća za lovstvo, te uz potporu Stručne službe Saveza, na ovom je polju ostvaren dobar rezultat. Bez obzira na sve poteškoće, na putu smo da sve naše članice do konca 2017. dobiju lovišta na gospodarenje.

Kao težišna zadaća Upravnog odbora nametnula se i aktivnost oko iznalaženje modela financiranja Saveza, te problematika oko rješavanje trajnog prostora za smještaj Saveza. Održan je niz sastanaka i dogovora, ali do konačnih rješenja nismo došli, pa ove aktivnosti moraju biti prioritet i u 2017. godini.

Upravni odbor Saveza u više je navrata inicirao suradnju s MUP-om radi suzbijanja krivolova i stavljanja pod kontrolu lovačkog naoružanja. Ovu aktivnost treba nastaviti, a naše članice imaju obvezu ostvariti dobru suradnju s policijom, kako bismo krivolov i druge nezakonite radnje u lovstvu sveli na najmanju mjeru.

Nadzorni odbor Saveza provjerio je materijalno-financijsko poslovanje Saveza u 2016. godini te o tome načinio izvješće koje će Skupština razmotriti.

Stegovni i Arbitražni sud Saveza nisu se sastajali u protekloj godini, jer nije bilo povrede članskih prava, dužnosti i obveza, kao ni međusobnih sporova članica.

Radna tijela Saveza, odnosno Upravnog odbora: Stručno vijeće za lovstvo, Stručno vijeće za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačko vijeće, te Povjerenstva za lovno streljaštvo, lovnu kinologiju i međunarodnu suradnju, zajedno sa Stručnom službom Saveza, dala su značajan doprinos radu i aktivnostima Saveza u 2016. godini.

Treba istaknuti i kvalitetan rad Županijskih vijeća za lovstvo kao tijela koja su dala velik doprinos radu Saveza u protekloj godini.

LOVNO ZAKONODAVSTVO
Implementacija Zakona o lovstvu nametnula se kao naša težišna zadaća koja je godinama dominirala, a dobrim dijelom i opterećivala rad Saveza i njegovih članica.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 2014. godine, za što najveće zasluge pripadaju našem Savezu, otklonjene su zapreke i olakšane procedure dodjele lovišta na korištenje, te u potpunosti zaštićeni interesi naših članica. Rezultati tih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu danas su vidljivi na terenu, gdje su naše članice u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Posavskoj, Zeničko-dobojskoj i Hercegbosanskoj županiji potpisale ugovore o desetogodišnjem zakupu lovišta, izradile lovnogospodarske osnove i planove gospodarenja, uspostavile stručnu i lovočuvarsku službu, ustrojile različite lovne evidencije, obilježile granice lovišta i provele niz drugih aktivnosti, što je znakovit pomak i velik napredak u uspostavi organiziranog i planskog lovnog gospodarenja.

Lovački savez HB

Određeni problemi i zastoji postoje u HNŽ-u (Rama, Čitluk, Doljani), zatim u HBŽ-u (Tomislavgrad, Bosansko Grahovo), a najneizvjesnije i najteže je u Središnjoj Bosni, gdje smo provodili različite aktivnosti i bili intenzivno angažirani u procesu izrade odluke o osnivanju lovišta, kao i izrade amandmana na postojeću odluku, nastojeći u tim procesima maksimalno zaštiti interese svojih članica. Aktivnosti i dogovori koje trenutačno provodimo daju nadu i optimizam da će se pronaći zajedničko rješenje i da će taj problem biti napokon riješen.

Treba, također, istaknuti teško stanje u lovstvu na području Brčko Distrikta uzrokovano neprovedbom Zakona o lovstvu, gdje je već godinama na snazi zabrana lova i gdje naše članice, uz potporu Saveza, ulažu velike napore kako bi očuvali članstvo, divljač i infrastrukturu u lovištima.

Moramo učiniti sve što možemo da naše članice u svim županijama i Brčko Distriktu dobiju lovišta na gospodarenje, što u konačnici znači i ostvarenje našeg cilja: svim našim lovcima omogućiti da love, a svim našim članicama da gospodare svojim lovištima.

IZOBRAZBA
Izobrazba članstva trajna je zadaća Saveza, a njezino je težište u protekloj godini bilo na izobrazbi lovnih pripravnika i polaganju lovačkog ispita. Savez je organizirao 14 lovačkih ispita, a pristupilo im je 445 lovnih pripravnika. Ispit je položilo 375 lovnih pripravnika, a 70 nije. Izobrazba i lovački ispit dobro su organizirani, a znanje lovnih pripravnika iz godine u godinu raste, zahvaljujući ponajprije radu lovačkih udruga i Županijskih vijeća za lovstvo.

Programom rada Saveza za 2016. bila je planirana izobrazba lovnika u lovačkim udrugama, no ona nije provedena dijelom zbog opravdanih (financijskih) razloga, dijelom zbog nedovoljnog interesa članica za ovakvom izobrazbom.

Savez i njegove članice u prošloj su godini sudjelovali u provedbi seminara “Zaštita ugroženih vrsta ptica močvarica”, koji su organizirani u Čapljini i Širokom Brijegu.

LOVNA KINOLOGIJA
Lovno-kinološke aktivnosti na razini Saveza i njegovih članica u protekloj godini tekle su u suradnji s Kinološkim savezom Herceg-Bosne i u skladu s rasporedom kinoloških manifestacija u 2016. godini. U tim aktivnostima sudjelovale su sve naše članice te članovi Povjerenstva za lovnu kinologiju, što treba podržati i provoditi i ubuduće.

Ostaje nam, također, obveza da pitanje lovne kinologije rješavamo sustavno kako bi naše članice ispunile zakonske odredbe vezane za lovne pse, odnosno upotrebu pasa u lovu.

LOVNO STRELJAŠTVO
U prošloj godini na razini Saveza održana su dva streljačka natjecanja: Otvoreno prvenstvo Saveza u lovnom streljaštvu, koncem svibnja u Čapljini i Prvenstvo članica Saveza u lovnom streljaštvu, početkom kolovoza u Kupresu.

U okviru Hercegovačke streljačke lige održana su natjecanja u Čitluku, Širokom Brijegu, Busovači, Neumu i Čapljini, a ukupni pobjednik je LD „Mosor“ iz Širokog Brijega.
S razine Saveza poticali smo izgradnju novih streljana, što ćemo činiti i ubuduće, kako bismo još više razvili lovno streljaštvo kao značajan segment lovstva.

LOVNO IZDAVAŠTVO
U skladu s odlukama Upravnog odbora i Skupštine Saveza o mjerama štednje, u prošloj smo godini izdali pet planiranih brojeva Hoopa!, poštujući zadane rokove i nastojeći maksimalno unaprijediti njegove informativne, stručne, dizajnerske i medijske standarde.

Tiskali smo, također, kalendar, dnevnik rada lovnog pripravnika, različite vrste formulara, diploma, uvjerenja, pohvala i odličja, te osigurali tvrdi uvez Hoopa! za 2016. godinu.

SURADNJA S ČLANICAMA
Suradnja Saveza i njegovih članica bila je vrlo intenzivna i sadržajna, a tekla je kroz posjete članicama, sastanke Županijskih vijeća za lovstvo, lovačke večeri, zajedničke lovove, streljačka natjecanja, lovačke ispite, edukacije, obljetnice, stručnu pomoć te druge aktivnosti i sadržaje.

Posebno značajna aktivnost naših članica je obilježavanje blagdana sv. Huberta. U ovu manifestaciju, koja je dio našega vjerskog i nacionalnog identiteta, ubuduće moramo uključiti što veći broj lovaca.

Lovački balovi, lovačke večeri i zajednički lovovi sadržaji su koji su postali našom tradicijom i dijelom našega lovačkog identiteta. Spomenut ću lovački bal u Uskoplju za sve članice Županijskog vijeća za lovstvo Središnje Bosne, te lovačke večeri u Viru, Rami, Mostaru, Odžaku, Ljubuškom, Žepču, Čitluku, Grudama, Štrepcima, Posušju..., kao i zajedničke lovove u Kupresu, Žepču, Ljubuškom, Posušju, Grudama...

Sve ove aktivnosti dio su naše tradicije i našeg identiteta, one su naša potreba i smisao postojanja našeg Saveza kao krovne organizacije hrvatskih lovaca u BiH. Njih treba razvijati, podržavati i proširivati u onim sredinama gdje još nisu dovoljno zaživjele.

SAVEZ NA DRŽAVNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Aktivnosti Saveza na državnoj razini tekle su kroz sudjelovanje u radu Savjeta lovačkih saveza BiH, čiji je rad ponovno iniciran nakon višegodišnjeg zastoja uzrokovanog zahtjevom Lovačkog saveza Republike Srpske za promjenom imena Saveza lovačkih organizacija BiH i podjelom prijeratne zajedničke imovine.

Savjet lovačkih saveza BiH u protekloj je godini održao tri sjednice: u Mostaru, Banjoj Luci i Sarajevu. U organizaciji i pod predsjedanjem našeg Saveza, u nazočnosti visokih dužnosnika CIC-a, održana je sjednica Savjeta u Mostaru, na kojoj je postignut dogovor o ponovnoj uspostavi normalnog i funkcionalnog rada Savjeta lovačkih saveza BiH.

Međunarodna aktivnost Saveza odvijala se kroz tradicionalno dobru suradnju s CIC-om i FACE-om. Tradicionalno dobra i prijateljska suradnja ostvarena je i s Hrvatskim lovačkim savezom, te s lovačkim savezima zemalja u okruženju.

Izaslanstvo Saveza sudjelovalo je na sjednici CIC Koordinacijskog foruma za srednju i jugoistočnu Europu, koja je održana početkom lipnja u slovačkom gradu Nitri. Na ovoj sjednici Lovački savez Herceg Bosne predstavljao je lovstvo Bosne i Hercegovine i u toj ulozi podnio vrlo zapažen referat o problemima lovstva u BiH.

U 2016. godini ostvarena je dobra suradnja Saveza s institucijama i predstavnicima vlasti na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini, kao i suradnja s vjerskim, gospodarskim i kulturnim institucijama u BiH. Vodstvo Saveza održalo je niz sastanaka i susreta od kojih treba istaknuti sastanke sa županijskim ministrima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u HBŽ-u i SBŽ-u, ravnateljem Civilne zaštite HNŽ-a, direktorom Elektroprivrede HZHB, te predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora BiH. Svim ovim sastancima cilj je bio afirmacija Saveza, rješavanje problematike lovstva u BiH i institucionalna potpora aktivnostima Saveza.

Držim da je Savez i u 2016. opravdao svoju misiju i potvrdio svoju ulogu nezaobilaznog čimbenika i kreatora svih procesa u lovstvu na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i ulogu promicatelja lovnih, kulturnih, povijesnih i nacionalnih znamenitosti hrvatskog lovca i čovjeka u BiH i svijetu, te lovstva općenito.