Novosti

IZVJEŠĆE O RADU LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U 2020. GODINI

Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani članovi radnog predsjedništva, poštovani zastupnici, dragi prijatelji!

Dopustite mi podnijeti izvješće o radu Lovačkog saveza Herceg Bosne u 2020. godini, godini koju su obilježile brojne aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu u složenim epidemiološkim uvjetima. Sve te aktivnosti provodile su se u skladu s našim programskim zadaćama i odlukama radnih tijela Saveza, utemeljenim na ciljevima provedbe jedinstvene lovne politike, razvoja i unapređenja lovstva, uzgoja, zaštite i korištenja divljači, njegovanja lovačke etike i običaja, te zaštite prirode i ljudskog okoliša, kao temeljnim odrednicama rada Saveza.

RADNA TIJELA SAVEZA

Na početku želim istaknuti da se rad Saveza i njegovih tijela tijekom 2020. godine odvijao u izvanrednim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa, u uvjetima izvanrednog stanja, karantene, policijskog sata, zabrane kretanja…, što je bitno otežavalo njegov rad, reduciralo neke planske aktivnosti i znatno promijenilo okolnosti u kojima su se one provodile.
Tako je redovita izvještajna Skupština Saveza, umjesto u svibnju, održana tek 24. listopada 2020., i to u umanjenom sazivu upravo zbog pandemije COVID-19 i propisanih epidemioloških mjera.

Jednako tako zbog epidemioloških mjera, umjesto planirane četiri, u protekloj godini održana je jedna sjednica Upravnog odbora Saveza na kojoj je razmatrano 14 točaka dnevnog reda i doneseno 27 odluka, u kojima su sublimirane sve prethodne i buduće aktivnosti Saveza u 2020. godini, a koje su provodili Stručna služba i radna tijela Saveza, županijska vijeća za lovstvo te članice i članstvo na terenu.

Nadzorni odbor Saveza, u skladu sa statutarnim ovlastima, izvršio je nadzor financijskog poslovanja Saveza u 2020. godini i o tome načinio izvješće koje ćemo danas razmatrati.
Stegovni i Arbitražni sud Saveza nisu se sastajali u 2020. godini jer nije bilo povrede članskih prava, dužnosti i obveza, ni sporova među članicama.

Ostala radna tijela Saveza: Stručno vijeće za lovstvo, Stručno vijeće za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačko vijeće, Povjerenstvo za lovno streljaštvo i Povjerenstvo za statutarna i pravna pitanja, u skladu s potrebama i mogućnostima, zajedno sa Stručnom službom Saveza, pandemiji usprkos, dali su velik doprinos uspješnom radu Saveza u 2020. godini. U tom smislu želim im odati priznanje i čestitati na odanosti, požrtvovnosti i profesionalnosti koju su pokazali u teškim okolnostima pandemije koja je pogodila cijeli svijet.

SURADNJA S ČLANICAMA

Suradnja Saveza i njegovih članica u 2020. godini također se odvijala u otežanim pandemijskim uvjetima zbog kojih su, nažalost, izostale neke bitne planske aktivnosti poput lovačkih skupština, lovačkih večera, zajedničkih lovova, obilježavanja blagdana svetog Huberta…, a koje su za naš Savez, naše članice i naše lovce postale sastavnim dijelom lovne tradicije i lovnog identiteta.

Bez obzira na izostanka navedenih aktivnosti, suradnja s članicama tijekom 2020. godine bila je sadržajna i raznolika, a ogledala se ponajprije kroz streljačka natjecanja, lovnu izobrazbu, lovačke i lovočuvarske ispite, stručnu i savjetodavnu potporu te druge, uobičajene vidove svakidašnje koordinacije i suradnje Stručne službe Saveza sa županijskim vijećima za lovstvo i članicama.

Osim navedenog u protekloj se godini odvijao niz drugih aktivnosti, jednako značajnih za uspješno funkcioniranje našega sustava, a koje su vezane za organizirano i plansko gospodarenje lovištima, od strane naših članica, u smislu izvršenja preuzetih zakonskih obveza, uzgoja i zaštite divljači, izgradnje lovne infrastrukture, unosa žive divljači, te osobito u smislu uspostave lovočuvarske službe i zaštite divljači i lovišta.
Iako su u 2020. uglavnom izostale lovačke večeri, skupštine i druge svečane prigode na kojima se uručuju priznanja i odlikovanja zaslužnim lovcima, kao rezultat uspješne suradnje Saveza i njegovih članica te kao znak priznanja i zahvalnosti našim članovima, u protekloj je godini ipak dodijeljeno 91 lovačko odličje: 11 prvoga reda, 25 drugoga reda, 55 trećega reda, a dodijeljena su našim članovima iz 14 članica Saveza.

LOVNO ZAKONODAVSTVO

Provedba Zakona o lovstvu i podzakonskih propisa o lovstvu trajna je zadaća Saveza i njegovih članica, osobito u procesima ustanovljenja i dodjele lovišta na korištenje našim članicama i zaštite njihovih interesa u tim procesima, a ta je obveza još uvijek aktualna jer sve članice Saveza nisu dobile lovišta na gospodarenje.

Članice Saveza u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Posavskoj, Zeničko-dobojskoj i Hercegbosanskoj županiji potpisale su ugovore o desetogodišnjem zakupu lovišta, izradile lovnogospodarske osnove i planove gospodarenja, uspostavile stručnu i lovočuvarsku službu, ustrojile katastre lovišta i druge lovne evidencije, obilježile granice lovišta i provele niz drugih aktivnosti na uspostavi zakonitog i planskog lovnog gospodarenja.

Određeni problemi i zastoji, već godinama, postoje u HNŽ-u (Rama, Čitluk i Doljani), zatim u HBŽ-u (Bosansko Grahovo) i ZDŽ-u (Usora), a u Središnjoj Bosni, nakon dugo godina, došlo je do znakovitog pomaka u smislu donošenja odluke o osnivanju lovišta i dodjeli lovišta na korištenje lovačkim udrugama. Lovišta su dodijeljena novoformiranim lovačkim udrugama na općinskim razinama, osim u Novom Travniku i Gornjem Vakufu-Uskoplju, gdje na općinskoj razini nije postignut sporazum o osnivanju lovišta i formiranju novih lovačkih udruga, a što je uvjet za osnivanje i dodjelu lovišta na korištenje, od strane resornog županijskog ministarstva.
S obzirom na višegodišnje kaotično stanje u lovstvu na području ŽSB-a, ovo kompromisno rješenje značajan je pomak na putu konačnog rješenja problematike lovstva u Središnjoj Bosni, a vrijeme će pokazati koliko je taj model provediv, funkcionalan i održiv.

Također, želim istaknuti veoma teško stanje u lovstvu na području Brčko Distrikta, uzrokovano neprovođenjem Zakona o lovstvu i višegodišnjom zabranom lova od strane Vlade Brčko-Distrikta, gdje naše članice ulažu velike napore na zaštiti divljači i lovišta i očuvanju svojega lovačkog članstva.     

LOVNA IZOBRAZBA

Izobrazba našega članstva bila je prioritetna zadaća Saveza i u 2020. godini, a njezino je težište bilo na izobrazbi lovnih pripravnika i njihovu osposobljavanju za polaganje lovačkog ispita, te na izobrazbi i polaganju ispita za lovočuvara.
Izobrazba lovnih pripravnika i polaganje lovačkog ispita provedeni su u skladu s Pravilnikom o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita, po kojem već četrnaestu godinu zaredom provodimo lovačke ispite u našem Savezu. Prošle je godine na razini Saveza održano 12 lovačkih ispita, bio je prijavljen 391 lovni pripravnik, a ispit je položilo 348 pripravnika.

Za potrebe naših članica u nekoliko je navrata tijekom 2020. godine upriličen ispit za lovočuvara, koji je položilo 11 kandidata iz devet članica Saveza.
Upravni odbor Saveza, godine 2019., donio je odluku o izobrazbi lovočuvara i lovnika, te osposobljavanju grupovođa za pregled mesa ulovljene divljači, koju je trebalo organizirati i provesti tijekom 2020. godine. U tom smislu donesen je i Nastavni plan i program osposobljavanja lovnika, a poduzeti su i drugi koraci vezani za organizaciju ove izobrazbe, međutim, ona nije provedena epidemije COVID-19 i epidemioloških mjera propisanih od strane ovlaštenih institucija na području Federacije BiH.

LOVNA KINOLOGIJA

Lovno-kinološke aktivnosti na razini Saveza i njegovih članica u 2020. godini provodile su se u suradnji s Kinološkim savezom Herceg-Bosne i u skladu s njegovim programom, odnosno rasporedom lovno-kinoloških manifestacija za 2020. godinu.
U tim lovno-kinološkim aktivnostima sudjelovala je većina naših članica, odnosno naših lovaca vlasnika lovačkih pasa, među kojima su, kao organizatori, sudionici ili kinološki suci, aktivno sudjelovali i članovi Povjerenstva za lovnu kinologiju našeg saveza, što svakako treba inicirati, podržavati te provoditi i ubuduće.

Suradnja Lovačkog saveza i naših članica s Kinološkim savezom Herceg Bosne veoma je dobra i treba je podržavati i prilagoditi potrebama naših članica, kako bi kao korisnici lovišta ispunile zakonske obveze vezane za lovačke pse, odnosno upotrebu pasa u lovu.

Također, zajedno s kinolozima, trebamo graditi ambijent i sustavno stvarati uvjete u kojima bi naši lovci imali motiva i poticaja za držanje i uzgoj autohtonih pasmina lovačkih pasa.

LOVNO STRELJAŠTVO

Lovnom streljaštvu Savez već godinama pridaje veliko značenje, pa su i proteklu godinu obilježile streljačke aktivnosti predviđene programom streljačkih natjecanja, a koje vrlo uspješno organizira i provodi Povjerenstvo za lovno streljaštvo.
Prošle su godine na razini Saveza planirana dva streljačka natjecanja: Otvoreno prvenstvo Saveza (30. svibnja u Mostaru) i Prvenstvo članica Saveza (8. kolovoza u Busovači). Održano je samo jedno, ono u Busovači, a natjecanje u Mostaru odgođeno je zbog epidemioloških razloga.

Na natjecanju u Busovači nastupilo je devet streljačkih ekipa i 34 strijelca iz lovačkih udruga s prostora Posavine, Središnje Bosne i Hercegovine, što dovoljno govori o razini, popularnosti i interesu za lovno streljaštvo.

Naše članice već sedmu sezonu natječu se u Ligi Herceg Bosne u lovnom streljaštvu u kojoj su lani (zbog korone) održana samo dva natjecanja: u Čitluku i Grudama, pa nije bilo ni bodovanja za Ligu Herceg Bosne.

Međutim, bez obzira na trenutačno stanje, Savez će i ubuduće, u skladu sa svojim mogućnostima, provoditi i poticati razvoj, masovnost i kvalitetu lovnog streljaštva kao veoma značajnog i afirmativnog segmenta lovstva.

LOVNO IZDAVAŠTVO

U prošloj, 2020. godini izdano je pet planiranih brojeva lovačkog glasila Hoop!, u prosječnoj nakladi od 8.273 primjerka. Uredništvo Hoopa!, bez obzira na skromne uvjete rada, uspijeva zadržati bitne informativne, edukativne i grafičke odrednice koje ovaj list već godinama svrstavaju među najkvalitetnija lovačka glasila u regiji.

U protekloj smo godini tiskali zidni i stolni lovački kalendar te različite formulare, diplome, uvjerenja, pohvale i odličja, a pet brojeva Hoopa! iz 2020. godine čvrsto smo uvezali i to će danas biti uručeno svim našim članicama.

Ovdje želim spomenuti i lovačku iskaznicu, koju izdajemo već jedanaestu godinu, kao i podatak da je u prošloj godini izdano 395 novih iskaznica te da su zamijenjene 3.663 iskaznice kojima je istekao desetogodišnji rok valjanosti.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Iz Izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2020. godini vidljivo je da je Savez poslovao zakonito i da je ostvaren višak prihoda nad rashodima, što najbolje pokazuje kako se domaćinski poslovalo i radilo u Savezu.
Iz Financijskog izvješća Saveza za 2020. godinu vidljivo je da je novac trošen namjenski, u skladu sa stavkama iz Financijskog plana Saveza, najvećim dijelom u zajedničke projekte i programe, ponajprije u lovno izdavaštvo, lovnu izobrazbu, lovno streljaštvo, državne i međunarodne aktivnosti, nabavku opreme i sredstava, rad radnih tijela, te rad stručne službe Saveza, kao i promidžbu i afirmaciju Saveza i njegovih članica na državnoj i međunarodnoj razini.

Želim da se ovakvo domaćinsko poslovanje nastavi i da novac ulažemo u sadržaje koji će doprinijeti razvoju i afirmaciji našega Saveza, naših članica i našega članstva, kao i unapređenju cjelokupnog lovstva na ovim prostorima.

SAVEZ NA DRŽAVNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Ovdje također moram spomenuti pandemiju koronavirusa koja je značajno utjecala na aktivnosti Saveza na državnoj i međunarodnoj razini u 2020. godini.
Na razini Bosne i Hercegovine, Savez je svoju aktivnost u protekloj godini ostvarivao kroz suradnju s druga dva saveza: Lovačkim savezom Republike Srpske i Savezom lovačkih organizacija u BiH.

Osobito dobra suradnja i koordinacija ostvarena je sa Savezom lovačkih organizacija u BiH u smislu zajedničkih dogovora i nastupa prema federalnom i županijskim ministarstvima nadležnim za lovstvo, a vezano za procedure ustanovljenja i dodjele lovišta te provedbu zakonskih propisa iz lovstva.
Bez obzira na pandemiju, držim da je suradnja među lovačkim savezima u BiH bila na zadovoljavajućoj razini i da se temeljila na načelima jednakopravnosti i međusobnog poštovanja, na kojim je temeljima jedino moguće graditi lovstvo u Bosni i Hercegovini.

Međunarodna aktivnost Saveza u 2020. godini (zbog pandemije) nije bila na razini prethodnih godina, ali je protekla u ozračju tradicionalno dobre suradnje i komunikacije s lovačkim asocijacijama CIC i FACE, kao i s lovačkim savezima zemalja okupljenim oko za Srednju i Jugoistočnu Europu.
Zbog pandemije su odgođene planirane generalne Skupštine CIC-a i FACE-a, kao i sjednica CIC Koordinacijskog foruma, tako da ni Savez nije sudjelovao u tim aktivnostima, ali je uredno podmirio svoje članske obveze za 2020. godinu prema međunarodnim lovačkim asocijacijama.
Savez je u protekloj godini ostvario suradnju s brojnim drugim subjektima, organizacijama i institucijama radi rješavanja određenih problema i pružanja potpore aktivnostima Saveza i njegovih članica.

SAVEZ DANAS

Na rad i aktivnosti Saveza u 2020. godini, osim političkih, gospodarskih i socijalnih prilika u BiH i naših vlastitih poteškoća i slabosti, najznačajnije je utjecala pandemija koronavirusa koja je ostavila dubok trag na svemu pa tako i na lovstvu.
Zbog takvog stanja i prilika izostala je potpora lovačkim organizacijama i lovstvu, pa smo većinu svojih aktivnosti organizirali i provodili samostalno i samoinicijativno, često inicirajući i zagovarajući provedbu i onih aktivnosti koje su u isključivoj nadležnosti institucija vlasti.

Pa ipak, naš Savez, njegove članice i članovi, pokazali su se odgovornom, vrijednom, ustrajnom, organiziranom i korisnom društvenom skupinom, pa držim da je rad Saveza u protekloj godini bio uspješan i da smo, bez obzira na sve poteškoće i probleme, obavili svoju misiju i izvršili planirane aktivnosti i zadaće.

Na kraju upućujem zahvalnost svima vama i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli i dali potporu radu i aktivnostima Saveza u protekloj, 2020. godini.

Hvala vam lijepa i živjeli!