Zakonodavstvo Lovačkog saveza Herceg Bosne

Zakon o lovstvu

Zakon o udrugama i fondacijama

Zakon o koncesijama

Zakon o zaštiti okoliša

Zakn o zaštiti prirode

Zakon o zaštititi voda

Zakon o zaštiti zraka


Pravilnici:
--------------------- Podzakonski akti 2009. --------------------

CJENIK ODSTRJELA I KORIŠTENJA DIVLJAČI I DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU

ODŠTETNI CJENIK ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU

PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O PODRIJETLU DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA I UVJETIMA POD KOJIM SE MOŽE VRŠITI PREPARIRANJE DIVLJAČI I DRŽANJE TROFEJA JAVNO IZLOŽENIH U OBJEKTIMA KAO I UPORABI MESA DIVLJAČI U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

PRAVILNIK O OBRASCU, SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDA I TROFEJNOG LISTA ZA TROFEJE ODSTRIJELJENE DIVLJAČI

PRAVILNIK O VRSTI UNIFORME, OZNAKAMA, UVJETIMA ZA NOŠENJE LOVAČKOG ORUŽJA, VRSTI LOVAČKOG ORUŽJA I VELIČINI LOVOČUVARSKOG REJONA

RJEŠENJE O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA DIVOKOZE

RJEŠENJE O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA MEDVJEDA

---------------------------------****-----------------------------------

Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u F BiH

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju evidencije o izdanim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta

Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima

Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima