Zakonodavstvo Lovačkog saveza Herceg Bosne

Zakon o lovstvu

Zakon o udrugama i fondacijama

Zakon o koncesijama

Zakon o zaštiti okoliša

Zakn o zaštiti prirode

Zakon o zaštititi voda

Zakon o zaštiti zraka--------------------- NOVO - Podzakonski akti 2018. --------------------

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O LOVSTVU

PRAVILNIK O JEDINSTVENIM OBRASCIMA, OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA LOV I LOVNE KARTE

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I NOSITELJIMA IZRADE, ODNOSNO ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, GODIŠNJEG I PRIVREMENOG PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VREMENU LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI I POPISU VRSTA PTICA I SISAVACA KOJE SE SMATRAJU KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

PRAVILNIK O BANCI PODATAKA VRIJEDNIH TROFEJA I KATEGORIJI VRHUNSKIH TROFEJA

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BANCI PODATAKA VRIJEDNIH TROFEJA I KATEGORIJI VRHUNSKIH TROFEJA

PRAVILNIK O EVIDENCIJI IZVRŠENIH RADOVA I PROVEDENIH MJERA PREDVIĐENIH LOVNOGOSPODARSKOM OSNOVOM I GODIŠNJIM PLANOM GOSPODARENJA LOVIŠTEM

PRAVILNIK O PROGRAMU SOKOLARSKOG ISPITA I NAČINU LOVA DIVLJAČI S PTICAMA GRABLJIVICAMA

CJENIK ODSTRELA I UPOTREBE DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI

CJENIK O DOPUNI CJENIKA ODSTRELA I UPOTREBE DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA TEMELJU TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI
------------------------- Podzakonski akti 2009. ------------------------

CJENIK ODSTRJELA I KORIŠTENJA DIVLJAČI I DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU

ODŠTETNI CJENIK ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU

PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O PODRIJETLU DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA I UVJETIMA POD KOJIM SE MOŽE VRŠITI PREPARIRANJE DIVLJAČI I DRŽANJE TROFEJA JAVNO IZLOŽENIH U OBJEKTIMA KAO I UPORABI MESA DIVLJAČI U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA
---------------------------------****-----------------------------------

Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u F BiH

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju evidencije o izdanim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta

Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima

Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima